برد گسترش

امکان سزویس دهی تا 32 طبقه کلکتیو دان و 18 طبقه کلکتیو سلکتیو

قابلیت اتصال شبکه به کارکد و برد اصلی عدم نویز پذیری و حفاظت کامل ورودی ها قابلیت راه اندازی سیستم گروپ تا 4 دستگاه