برد دید بر موتور

پارس آسمان رو سپند > محصولات > برد دید بر موتور

نمایش سرعت و جهت حرکت در هر حالت

حفاظت در برابر حرکت ناخواسته

حفاظت در براب سرعت بیش از حد معین